10/13/2022

Kampania Estée Lauder na rzecz Walki z Rakiem Piersi 2022 ZJEDNOCZENI W NADZIEI #CzasPokonaćRakaPiersi

Od 30 lat Estée Lauder Companies jest zaangażowane w walkę o lepszą przyszłość dla osób borykających się z problemem raka piersi, ich bliskich i nas wszystkich.

Estee Lauder Companies


Przed trzydziesty laty rak piersi zbierał śmiertelne żniwo na całym świecie, a świadomość choroby i wiedza na jej temat była ograniczona: nie było Różowej Wstążki, brakowało funduszy na badania i nie zdawano sobie do końca sprawy ze złożonej natury tego nowotworu. Współtworząc w 1992 r. Różową Wstążkę i uruchamiając Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi Estée Lauder Companies, Evelyn H. Lauder zapoczątkowała ruch na skalę globalną skupiony wokół jednego celu: wyeliminowania raka piersi raz na zawsze z naszego życia. Zaledwie rok później – w 1993 r. – Evelyn założyła Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF) – partnerującą Kampanii organizację non-profit mającą na celu wspieranie najbardziej obiecujących badań nad rakiem piersi na całym świecie. 


#TimeToEndBreastCancer


Do dnia dzisiejszego Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi i Fundacja Estée Lauder Companies zdołały zebrać na całym świecie ponad 108 mln USD przeznaczonych na ratujące życie ludzkie badania, działalność edukacyjną i opiekę medyczną, z czego ponad 86 mln USD wypłacono za pośrednictwem BCRF badaczom i naukowcom w postaci grantów badawczych.

#CzasPokonaćRakaPiersi

Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach Kampanii badacze zrzeszeni wokół BCRF dokonali znaczących odkryć w dziedzinie zapobiegania, diagnostyki i leczenia choroby, włącznie z dogłębnym zrozumieniem dynamiki potrójnie ujemnego raka piersi oraz identyfikacją nowych celów terapeutycznych, co pozwoliło na poprawę jakości życia pacjentek i pacjentów. Kampania wspiera ponad 60 organizacji z całego świata przyczyniając się do realnych zmian wychodzących naprzeciw różnorodnym potrzebom lokalnych społeczności.

Obchodząc 30-lecie Kampanii możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że perspektywy zdrowotne i życiowe pacjentów i pacjentek z rakiem piersi znacząco się poprawiły, w dużym stopniu dzięki wczesnemu wykrywaniu choroby i większej skuteczności jej leczenia, które zawdzięczamy po części Kampanii i działaniom podejmowanym przez naszych partnerów. Poczyniliśmy ogromne postępy, jednak nasza walka będzie trwać dopóty, dopóki nowotwór nie zostanie ostatecznie wyeliminowany z naszego życia 

i dopóki nikt nie będzie borykał się z chorobą, której oblicza są równie różnorodne jak różnorodna jest nasza społeczność na całym świecie. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jednoczymy nasze siły w naszej wspólnej misji. #CzasPokonaćRakaPiersi

RAK PIERSI TO NAJCZĘŚCIEJ DIAGNOZOWANY NOWOTWÓR NA CAŁYM ŚWIECIE

W sytuacji, w której rak piersi stał się najczęściej diagnozowanym rodzajem nowotworu na naszym globie i z 2,3 mln nowych przypadków wyprzedził w 2020 r. raka płuc, nasza misja zorientowana na wyeliminowanie tej strasznej choroby z naszego życia stała się bardziej priorytetowa niż kiedykolwiek wcześniej. Rak piersi pozostaje najczęstszą przyczyną wywołanych chorobą nowotworową zgonów kobiet na całym świecie. Jednakże rak piersi nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet: ryzyko zachorowania na ten nowotwór dotyczy również mężczyzn. Podobnie jak kobiety, mężczyźni również mogą przekazywać potomstwu chorobę w genach, a dokładniej rzecz biorąc w postaci mutacji genów BRCA1 i BRCA2. 


Diagnoza raka piersi odciska niezatarte piętno na każdym, kogo dotyka – na pacjentkach i pacjentach, ich bliskich, lekarzach, opiekunach, aktywistach szerzących świadomość choroby i innych osobach i choć każda historia zaczyna się od tych samych, wypowiedzianych przez lekarza, słów – „To rak” – każda z nich ma w ostateczności inny przebieg i zakończenie. 

Już od trzydziestu lat osoby skupione wokół Kampanii podejmują niezliczone wysiłki i starania skoncentrowane na walce z różnymi obliczami tej choroby – począwszy od przedstawiania i nagłaśniania różnych punktów widzenia, poprzez działalność edukacyjną i szerzenie świadomości aż po nawoływanie do działania i wychodzenie z inicjatywami usprawniającymi zbiórkę niezbędnych środków dla organizacji z całego świata. 


Finansowane granty badawcze obejmują swym zasięgiem pełne spektrum badań nad rakiem piersi – począwszy od podstaw biologicznych wyjaśniających w jaki sposób zdrowe komórki ulegają degeneracji i stają się nowotworem, poprzez opracowywanie nowych metod diagnozowania i leczenia choroby, a skończywszy nad badaniami nad poprawą warunków życia pacjentek/pacjentów w trakcie i po terapii antynowotworowej. Granty te umożliwiły badaczom zastosowanie w służbie identyfikacji czynników przyczyniających się do rozwoju rzadkich rodzajów raka piersi oraz pracy nad opracowywaniem nowatorskich metod leczenia najnowszej generacji technologii takich jako patologia cyfrowa i sztuczna inteligencja. Dzięki wsparciu ponad 50 partnerów z całego świata Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi m.in. wspiera rozwój i aktualizację badań nad chorobą oraz ośrodki świadczące opiekę i większy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej, finansuje badania i stypendia dla naukowców na całym świecie i tworzy szerzące świadomość choroby materiały edukacyjne

#CzasPokonaćRakaPiersi Estee Lauder kampania Companies

Od 1993 r., gdy została założona przez Evelyn H. Lauder, Fundacja na rzecz Badań nad Rakiem Piersi współpracuje z Kampanią na rzecz Walki z Rakiem Piersi finansując przełomowe badania. Wspólnie oba przedsięwzięcia przyczyniły się do postępów, które doprowadziły do:

 •  pogłębienia wiedzy o potrójnie ujemnym raku sutka – najbardziej agresywnej postaci tej choroby, która największe żniwo zbiera wśród czarnoskórych pacjentek 
 • postępów w dziedzinie medycyny precyzyjnej (celowanej) w następstwie identyfikacji nowych celów terapeutycznych i mechanizmów nawrotów choroby 
 • poprawy życia pacjentek i pacjentów, których życie nieodwracalnie zmieniło się pod wpływem diagnozy raka piersi 
 • szeregu innych odkryć i postępów w zakresie badań, edukacji oraz opieki medycznej skupiających się wokół zagadnienia raka piersi.


Od 1993 r. wspierani przez BCRF badacze przyczyniają się w znaczącym stopniu do każdego większego przełomu w obszarze profilaktyki, diagnozowania, leczenia raka piersi oraz monitorowania zdrowia osób, które go pokonały.

Badania wspierane Kampanię za pośrednictwem BCRF obejmują swym zakresem wiele dziedzin powiązanych z nowotworami – począwszy od analizy, w jaki sposób zdrowe komórki zmieniają się w komórki nowotworowe, poprzez opracowywanie nowych testów diagnostycznych i terapii aż po badania mające na celu poprawę jakości życia osób w trakcie i po zakończeniu leczenia jak również poprawę dostępu do wysokiej jakości leczenia w wyniku identyfikacji przeszkód, jakie w tym aspekcie napotykają pacjentki i pacjenci z narażonych na wykluczenie społeczności.
W latach 2021-2022 Estée Lauder Companies finansuje badania BCRF w ośmiu krajach: Kanada, Chiny, Francja, Włochy, Nigeria, Rwanda, Wielka Brytania i USA. 

#TimeToEndBreastCancer Estee Lauder Companies

Fundusze zebrane w ramach Kampanii przeznaczane są na badania, które mają na celu działania w zakresie:

POPRAWA METOD LECZENIA

 • prowadzą do rozwoju nowych strategii w celu polepszenia reagowania na immunoterapie
 • wiążą się z opracowywaniem nowatorskich, łączonych metod leczenia wyjątkowo agresywnych odmian raka piersi
 • identyfikują biomarkery i opracowują wyspecjalizowane metody leczenia dostosowane do potrzeb poszczególnych pacjentek 

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A DOSTĘP DO LECZENIA

 • poprawiają nasze zrozumienie dysproporcji dotyczących raka piersi oraz opiekę zdrowotną w Rwandzie
 • budują infrastrukturę poprawiającą dostęp do opieki zdrowotnej i wiążą się z prowadzeniem badań klinicznych w Afryce Zachodniej
 • określają przeszkody na drodze do wczesnego podjęcia leczenia choroby wśród mniejszości i innych pokrzywdzonych grup społecznych w celu poprawienia ich dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej 

PRZERZUTY

 • korzystają z markerów krwi i tkanek w identyfikacji nowotworów z dużym ryzykiem nawrotu 
 • poszukują metod redukowania odporności na celowane leczenie raka piersi w zaawansowanym stadium
 • określają strategie poprawy metod leczenia pacjentek z przerzutami

Fundusze zebrane w ramach Kampanii przeznaczane są na badania, które:

BIOLOGIA NOWOTWORU

 • analizują procesy nowotworowe w celu identyfikacji i lepszego rozumienia krajobrazu genetycznego rzadkich lub wyjątkowo agresywnych rodzajów raka
 • badają interakcje zachodzące w mikrośrodowisku pomiędzy komórkami rakowymi i zdrowymi na potrzeby opracowania nowatorskich strategii profilaktyki lub leczenia

STYL ŻYCIA I PROFILAKTYKA

 • ulepszają sposoby oceny ryzyka zachorowania młodych dziewcząt z rodzin, w których chorowano na raka piersi
 • koncentrują się na opracowywaniu spersonalizowanych diet odchudzających ograniczających ryzyko wystąpienia i nawrotu raka piersi
 • analizują wpływ stylu życia prowadzonego w okresie pokwitania na ryzyko zachorowania na raka piersi w przyszłości

ŻYCIE PO RAKU/JAKOŚĆ ŻYCIA

 • poprawiają komunikację pomiędzy lekarzami a ich pacjentkami dotyczącą badań genetycznych
 • poprawiają zrozumienie długotrwałych skutków zdiagnozowania raka piersi oraz terapii mających na celu polepszenie jakości życia kobiet, które pokonały nowotwór
 • poprawiają zrozumienie roli stresu wywołanego diagnozą na wyniki badań pacjentek oraz jakość ich życia


        Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi wspiera globalną społeczność osób dotkniętych problemem raka piersi już od 30 lat i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dzięki nieocenionemu wkładowi pracowników, klientów i partnerów Kampania wywiera trwały i pozytywny wpływ na przedstawicieli lokalnych społeczności na całym świecie. 

Wspiera badania, edukację i opiekę medyczną na wiele różnych sposobów obejmujących m.in.:
• finansowanie badań medycznych i stypendiów na całym świecie
• identyfikację i zwalczanie nierówności pomiędzy należącymi do różnych grup społecznych i etnicznych osób cierpiących na tę chorobę lub w inny sposób nią dotkniętych
• budowanie świadomości znaczenia edukacji na temat zdrowia piersi oraz wczesnego wykrywania nowotworów w drodze tworzenia korzystnych warunków do dyskusji na łonie społeczności skupiającej osoby dotknięte rakiem piersi, ekspertów medycznych oraz liderów opinii publicznej jak również opracowując materiały informacyjne
• finansowanie budowy i rozbudowy licznych ośrodków leczenia pacjentek i pacjentów cierpiących na raka piersi
• finansowanie ratujących życie zasobów i usług medycznych, włącznie z dostępem do mammografii oraz badań przesiewowych dla członków grup społecznych pozbawionych dostępu do opieki zdrowotnej
• dystrybucję ponad 180 mln sztuk Różowej Wstążki na całym świecie w celu szerzenia świadomości choroby
• przyczynianie się do poprawy jakości życia osób cierpiących na raka piersi i ich rodzin poprzez zapewnianie wsparcia i doradztwa psychologicznego.

Kampania Estée Lauder na rzecz Walki z Rakiem Piersi 2022 ZJEDNOCZENI W NADZIEI #CzasPokonaćRakaPiersi

Osiemnaście marek kosmetycznych należących do Estée Lauder Companies wspiera misję budowania świata wolnego od raka piersi i zbierania funduszy dla Fundacji na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF). 6 marek w Polsce wspiera inicjatywę poprzez dostępność limitowanych produktów oznaczonych Różową Wstążką. W tym roku są to:

 • AVEDA Hand Relief™ Moisturizing Creme with Shampure™ Aroma
 • BOBBI BROWN Proud to Be Pink Crushed Oil-Infused Gloss Duo
 • CLINIQUE Limited-Edition Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator
 • ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex
 • ESTÉE LAUDER Kolekcja Mini Lipstick z Różową Wstążką dostępna z okazji 30-lecia Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi
 • ESTÉE LAUDER Broszka z różową wstążką
 • LA MER Crème de la Mer The Moisturizing Cream
 • ORIGINS Ginger Souffle™ Whipped Body Cream

Partnerzy kampanii

Kampania Estée Lauder na rzecz Walki z Rakiem Piersi 2022 ZJEDNOCZENI W NADZIEI #CzasPokonaćRakaPiersi

#CzasPokonaćRakaPiersi@esteelaudercompanies #TimeToEndBreastCancer #CzasPokonaćRakaPiersi
wykorzystane zdjęcia pochodzą z materiałów prasowych Estee Lauder oraz www.elcompanies.com